ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2562

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ ประกาศปี62.pdf แผนปี62.pdf ราคากลางทำความสะอาดปี62.pdf รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf เอกสารประกวดปี62.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      แบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพแบบเต็ม.pdf แบบ ปร.xls ราคากลาง ปปช.01.pdf ประกาศปรับปรุงวิชาชีพ.pdf เอกสารสอบราคาปรับปรุงวิชาชีพ.pdf ราคากลาง.pdf

เอกสารล่าสุด

คู่มือ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับคณะ

     เล่มคู่มือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลประกันคุณภาพฯ

คู่มือการทำแบบทดสอบ Course.Arch.mju.ac.th

     คลิกเปิดไฟล์ Testing_Online_Manual.pdf

Contact

โทรศัพท์ : 053-873360
แฟกซ์ : 053-873367

Email

Follow Us On