Author Archive

แนวทางการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก

Posted on: มิถุนายน 19th, 2017 by pongnapa

แนวทางการแสวงหาทุนวิจัยภายนอก

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Posted on: มิถุนายน 19th, 2017 by pongnapa

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21

การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง

Posted on: มิถุนายน 19th, 2017 by pongnapa

การเขียนหนังสือราชการ

แบบแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่

Posted on: มีนาคม 13th, 2017 by pongnapa

แบบแจ้งซ่อม

คู่มือการประเมินผลการสอนการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณะ

Posted on: ธันวาคม 2nd, 2016 by pongnapa

การประเมินการสอน (สำหรับคณะ)

แบบขอกำหนดชื่อวารสารทางวิชาการที่ประสงค์เสนอสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง

Posted on: มีนาคม 13th, 2015 by pongnapa

แบบขอกำหนดชื่อวารสารทางวิชาการที่ประสงค์เสนอสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง

หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล

Posted on: มีนาคม 13th, 2015 by pongnapa

หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล

แบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ

Posted on: กันยายน 24th, 2014 by pongnapa

แบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

Posted on: กันยายน 24th, 2014 by pongnapa

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

ใบลาพักผ่อน

Posted on: กันยายน 24th, 2014 by pongnapa

ใบลาพักผ่อน