Archive for the ‘งานบริหารธุรการ’ Category

ใบขออนุมัติใช้รถยนต์คณะ

Posted on: ตุลาคม 7th, 2019 by pongnapa

แบบฟอร์มขอใช้รถตู้คณะ

ใบลาพักผ่อน

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน /เอกสารคำสอน

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

แบบตรวจสอบ_หลักสูตร

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ประกาศ กบม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2562

ความก้าวหน้าของตำแหน่งทางวิชาการ

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อของบุคลากร

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะสถาปัตย์ฯ

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

สิทธิการลา

Posted on: กันยายน 27th, 2019 by pongnapa

สิทธิการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://personnel.mju.ac.th/edoc/leave/22891.pdf

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ 2563

Posted on: กันยายน 19th, 2019 by umnarj chittong

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ