Archive for the ‘งานคลังและพัสดุ’ Category

ขั้นตอนการขอใช้รถตู้และเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 21

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 20

ขั้นตอนการยืมบอร์ด

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 19

ขั้นตอนการส่งเอกสารใบสำคัญ

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 18

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน (เดินทางไปราชการ)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 17

ขั้นตอนการยืมและจ่าย เงินทดรองราชการคณะ

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 16

ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account 15

ตัวอย่างการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงาน(ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-11 ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

Account-14 เบิกค่าตอบแทนใช้สอย

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ในประเทศและต่างประเทศ-ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-13.1 ใช้เงินต่างประเทศ

Account-13.2 ใช้เงินในประเทศ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ในประเทศและต่างประเทศ-ไม่ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-12.1 ไม่ใช้เงินต่างประเทศ

Account-12.2 ไม่ใช้เงินในประเทศ