Archive for the ‘แบบฟอร์ม’ Category

ตัวอย่างการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงาน(ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-11 ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

Account-14 เบิกค่าตอบแทนใช้สอย

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ในประเทศและต่างประเทศ-ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-13.1 ใช้เงินต่างประเทศ

Account-13.2 ใช้เงินในประเทศ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ในประเทศและต่างประเทศ-ไม่ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-12.1 ไม่ใช้เงินต่างประเทศ

Account-12.2 ไม่ใช้เงินในประเทศ

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

Posted on: กุมภาพันธ์ 5th, 2013 by ninlanee

Account-10

บันทึกข้อความ

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account-9 บันทึกข้อความ

สัญญารับทุนวิจัย

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account 8

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์คณะ

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account 007

แบบฟอร์มขอยืมบอร์ดคณะ

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account 006

ขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account 005

ขออนุมัติใช้รถยนต์คณะ

Posted on: เมษายน 20th, 2012 by ninlanee

Account 004