Archive for the ‘งานบริการการศึกษาฯ’ Category

OBE(Outcome-Based Education)หลักสูตร: การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

Posted on: พฤศจิกายน 27th, 2020 by worachet

Click Download

OBE(Outcome-Based Education)หลักสูตร: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Posted on: พฤศจิกายน 27th, 2020 by worachet

Click Download

OBE(Outcome-Based Education)หลักสูตร: การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

Posted on: พฤศจิกายน 27th, 2020 by worachet

Click Download

OBE(Outcome-Based Education)หลักสูตร:เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

Posted on: พฤศจิกายน 27th, 2020 by worachet

Click Download

OBE(Outcome-Based Education)หลักสูตร: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

Posted on: พฤศจิกายน 27th, 2020 by worachet

Click Download Form

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง(2020)**new**

Posted on: ตุลาคม 12th, 2020 by worachet

>>>Click Download Form<<<

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพาก์หลักสูตร

Posted on: มีนาคม 27th, 2018 by worachet

Click Download 

แบบฟอร์มส่งเกรด ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on: มกราคม 22nd, 2016 by thidarak

grade 2558

แบบฟอร์มประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์วิชาสหกิจศึกษา

Posted on: สิงหาคม 26th, 2014 by thidarak

Report Co operative Education

ตารางเรียน-สอน เทอม 2/2556

Posted on: พฤศจิกายน 7th, 2013 by umnarj chittong

Schedule