ตัวอย่างการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและรายงานผลการปฏิบัติงาน(ใช้เงิน)

Posted on: สิงหาคม 5th, 2014 by ninlanee

Account-11 ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

Account-14 เบิกค่าตอบแทนใช้สอย

Tags: ,

Comments are closed.