เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Posted on: พฤษภาคม 16th, 2017 by umnarj chittong
  1. แบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาชีพแบบเต็ม.pdf

  2. แบบ ปร.xls

  3. ราคากลาง ปปช.01.pdf

  4. ประกาศปรับปรุงวิชาชีพ.pdf

  5. เอกสารสอบราคาปรับปรุงวิชาชีพ.pdf

  6. ราคากลาง.pdf

Comments are closed.