ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562

Posted on: กันยายน 30th, 2019 by pongnapa

ประกาศ กบม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2562

Comments are closed.