Posts Tagged ‘Student’

เอกสารประกอบระบบ Arch@Maejo E-Learning

Posted on: มิถุนายน 13th, 2013 by umnarj chittong

เอกสารประกอบการใช้งานระบบ Arch@Maejo E-Learning

course.arch.mju.ac.th

 

– คู่มือสม้ครเข้าสู่ระบบ Arch@Maejo E-Learning

– คู่มือลงทะเบียนเรียนรายวิชา Arch@Maejo E-Learning

– คู่มือการใช้งาน Arch@Maejo E-Learning สำหรับอาจารย์

– คู่มือการสอบออนไลน์

มีข้อสงสัยติดต่อ ArchMaejo@Gmail.com

คู่มืองานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

Posted on: กันยายน 15th, 2012 by kanjanawisan

Download Here

คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา

Posted on: กันยายน 15th, 2012 by kanjanawisan

Download Here